FB Pixel
Category

Press

Category

DREP 재단과 캄브리아가 전략적 파트너쉽을 체결했다고 밝혔습니다. 이로써 블록체인 네트워크와 첨단 기술 간 상호연결성 가속화에 힘이 실렸습니다. 양측은 서로의 네트워크에서 사용될 평판 프로토콜 개발에 함께하기로 했습니다. 캄브리아는 DREP 재단과 협약을 맺었습니다. 캄브리아와 DREP 재단이 개발자 및 상품 · 후원자 및 솔루션 · 개발자 커뮤니티 …

TS. Vũ Duy Thức – một “start-up” người Việt thành công trên đất Mỹ – cho rằng, với tiềm lực con người, Việt Nam có thể bắt kịp các cường quốc trên thế giới về phát triển công nghệ 4.0. Tuy nhiên, cần phải làm quyết liệt và có sự đầu tư chính sách hợp lý. Chương trình Kết nối mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam lần này có ý nghĩa như thế nào…

According to a recent research study, the robotics economy is projected to see an explosive growth, increasing from a total market value of 40 Billion USD in 2016 to a potential market valuation of 135 Billion USD in 2019. According to the market statistics, the robotics market has some great prospects in terms of compounded annual growth in the coming years. The term Robotics was first introduced by I, Robot (1950) science fictionauthor, Isaac Asimov. Robotics is the branch of…