FB Pixel
Tag

MOOC

Browsing

MOOCs (Massive Open Online Courses) là các mô hình học tập trực tuyến dành cho đại chúng. Bạn có thể đã tiếp xúc với mô hình học tập MOOC qua các khoá học tại Coursera hay Edx. MOOC và công nghệ AI đang trở thành nguồn cảm hứng mới dành cho bất kỳ kỹ sư nào có tham vọng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm…

AI is transforming industries and Massively Open Online Courses (MOOCs) are transforming education. Together the two are a very powerful combination that any aspiring engineer or developer can leverage to skyrocket his or her career. The speed of technological development means change will come much sooner than expected. Are you ready? Keep reading to learn more about MOOCs, the benefits, and why you should consider them now to learn about hot tech topics like artificial intelligence,…

这是我们8月份进度报告的第二部分,其中重点介绍了我们最新的开发进度更新、最近与币安开展的社区你问我答,以及一篇关于企业如何利用在线学习进行企业培训的新文章。 八月开发进度更新 本周,我们发布了我们的开发更新,包括Kambria平台的最新技术进展,Kambria平台是我们区块链生态系统的核心。研究人员现在可以通过Kambria的应用程序全球创新基金(GIF)提交一份提案。该网站提供了有关GIF项目的…