FB Pixel
Author

Tung Pham

Browsing

7 月 8日 ~ 7 月 12 日(UTC+7),Cobo 联合Kambria(KAT)开启对中国和越南用户的空投活动,参与活动即可瓜分巨额KAT。关于我们Kambria是第一个使用开放创新协议的区块链项目,旨在建立一个开放的机器人和人工智能协作开发平台。通过鼓励并且融合顶级的研究人员、科学家、工程师、制造商和大公司之间的持续合作,加速先进技术的开发和实际应用。Kambria是由OhmniLabs…

Từ ngày 8/7 đến ngày 12/7 (UTC+7), Cobo sẽ hợp tác với Kambria(KAT)để thực hiện chương trình airdrop cho người dùng tại Trung Quốc và Việt Nam. Quy tắc tham gia chương trình Thời gian: từ 00:00 ngày 8/7 đến 23:59 12/7 (UTC +7) Cách thức tham gia Mở ứng dụng Cobo Wallet, chọn [Me], tiếp tục chọn [Mission], bạn cần hoàn thành 1 nhiệm vụ để có điểm thưởng CC (CC là điểm thưởng…

Are you interested in designing an AI virtual assistant? There are so many different ways to design one, where should you start? A good way to start designing an AI virtual assistant is to follow these steps:  Decide on the assistant’s role/functions  Decide on a development approach Decide which tools you are going to use When designing stick to the Dos and Don’ts of virtual assistant creation Let’s go over these steps in more detail.…